Säännöt

Vahvistettu seuran vuosikokouksessa VII toukokuuta H.V. MMXIII.

Yhdistyksen nimi, kieli ja kotipaikka

1 § Yhdistyksen nimi on Suomen patristinen seura ry, Patristiska samfundet i Finland ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksen nimestä käytetään kansainvälisissä yhteyksissä epävirallisena käännöksenä englanniksi Finnish Patristic Society ja latinaksi Societas Patristica Fennica.

3 § Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä seuraksi.

Seuran tarkoitus ja toiminta

4 § Seuran tarkoitus on

 • edistää suomalaista patristiikan tutkimusta,
 • tehdä tunnetuksi varhaisen kirkon elämää ja teologiaa sekä
 • osallistua ajankohtaiseen keskusteluun varhaisen kirkon näkökulmasta.

5 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • järjestää esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia,
 • ylläpitää suomalaisen patristiikan kirjallisuustietokantaa,
 • julkaisee ja levittää patristisia tutkimuksia,
 • järjestää tutustumiskäyntejä ja opintomatkoja,
 • jakaa apurahoja ja stipendejä,
 • ylläpitää yhteyksiä kansainvälisiin patristisiin seuroihin sekä
 • osallistuu tieteellisten seurojen yhteistoimintaan.

6 § Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • kerätä jäseniltään liittymis- ja jäsenmaksuja,
 • järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan,
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

7 § Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Seuran jäsenet sekä jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

8 § Seuran jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, opiskelijajäsenet, kunniajäsenet ja kannatusjäsenet.

9 § Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä maisterin tutkinnon suorittaneen henkilön, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt.

10 § Opiskelijajäseneksi voi hallitus hyväksyä yliopisto-opiskelijan, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt.

11 § Kunniajäseneksi voi seuran kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt patristiikan tutkimusta tai erityisen merkittävällä tavalla edistänyt seuran toimintaa.

12 § Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön taikka oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka hyväksyy seuran säännöt ja haluaa tukea sen tarkoitusta.

13 § Varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen ja kannatusjäsenen on maksettava jäsenmaksu, jonka suuruuden seuran kokous määrää. Kannatusjäsenen jäsenmaksu voidaan määrätä erisuuruiseksi kannatusjäseninä oleville yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta.

14 § Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

15 § Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Seuran kokoukset

16 § Seuran vuosikokous pidetään toukokuussa mahdollisimman lähellä Nikean kirkolliskokouksen avauspäivää 20. toukokuuta.

17 § Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

18 § Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetetyillä kirjeillä tai sähköposteilla.

19 § Seuran kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Opiskelijajäsenellä ja kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus muttei äänioikeutta seuran kokouksessa.

20 § Seuran kokouksen päätökseksi tulee, jos näissä säännöissä tai laissa ei muutoin ole määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

21 § Seuran vuosikokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 • esitetään toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastuskertomus,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,
 • valitaan hallituksen jäsenet ja heidän joukostaan seuran hallituksen puheenjohtaja
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus

22 § Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut neljästä (4) kahdeksaan (8) jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

23 § Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenistä puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

24 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

25 § Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

26 § Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran taloutta ja kirjanpitoa,

 • pitää yllä jäsenluetteloa,
 • esittää vuosikokoukselle kunniajäsenten kutsumista,
 • laatia toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
 • huolehtia muista asioista, jotka lain, seuran sääntöjen ja päätösten mukaan sille kuuluvat.

Rahastot

27 § Seuralla on stipendirahasto, jonka tuotosta myönnetään stipendejä hallituksen päättämällä tavalla seuran kokouksen hyväksymien sääntöjen ja seuran kokouksen antamien valtuuksien puitteissa. Stipendirahastoa varten kerätyt varat on tilitettävä rahastoon lyhentämättömänä.

Seuran nimen kirjoittaminen

28 § Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

Tilinpäätös ja toiminnantarkastus

29 § Hallituksen laatima toimintakertomus sekä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

30 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

31 § Seuran purkautuessa käytetään varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.